===== SELAMAT BERBELANJA DI RUMAH MUSLIM - SEMOGA BERKAH =====


The Shop

LoadingUpdating...

 

Etika Seorang Muslim

Penulis: Lajnah Ilmiah Darul Wathan
Penerbit: Darul Haq

Etika Seorang MuslimDetail Produk
Sesungguhnya Islam benar-benar menaruh perhatian yang sangat besar kepada pemeluknya di dalam segala hal dan urusan. Mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi, semuanya tudak luput dari ajarannya.

Buku ini mengajak Anda terbiasa mempraktikkan sunnah dan etika hidup seorang Muslim yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.

 
Berat : 100 gram

Harga: Rp.8.000

Amalan Harian Seorang Muslim

Penulis: Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah
Penerbit: Pustaka Ibnu Umar

Amalan Harian Seorang MuslimDetail Produk
Buku ini berisi amalan harian yang memiliki pahala yang besar di sisi Allah SWT baik amal-amal shalih yang langsung kepada Allah maupun yang berkaitan dengan sesama manusia.

 
Berat : 50 gram

Harga: Rp.8.000

Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim

Penulis: Muhammad Fu’ad Abdul Baqi
Penerbit : Insan Kamil
Kumpulan Hadits Shahih Bukhari MuslimDetail Produk
Sinopsis :

"Aku tinggalkan buat kalian dua hal, yang jika kalian pegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya." (HR. Malik)

Berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah :; merupakan perkara mutlak yang harus dilakukan seorang muslim. Tidak tersesat dan tergapai kebahagiaan hidup adalah buah indah yang bakal dipetik dari melazimi keduanya. Karena Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan dua warisan Nabi yang harus kita patuhi, jika kita ingin selamat dunia-akhirat.

Namun, sungguh ironis! Sebuah potret buram terpampang di hadapan kita, melingkupi kondisi umat Islam masa kini. Yakni semakin jauhnya umat ini dari tuntunan Nabi Aturan hidup yang digariskan Rasul dalam hadits-haditsnya menjadi sesuatu yang 'asing' dan kurang diperhatikan oleh mayoritas kaum muslimin. Sikap lalai yang menjangkiti hati sehingga tidak bersemangat untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya, juga menjadi penyebab keterpurukan umat yang sulit diobati. Dan inilah bencana terdahsyat yang mengancam kehidupan keimanan umat.

Buku yang ada di hadapan Anda ini merupakan terjemahan dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan karya Syaikh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, yang akan menuntun kita untuk kembali menekuni tuntunan Rasul -; dalam semua sisi kehidupan. Kitab ini menyajikan hadits-hadits shahih riwayat Bukhari dan Muslim seputar keimanan, fiqih ibadah,

Mu’amalah, akhlak, yang didetailisasi dalam bab-bab pembahasan secara sistematis. Penting sekali untuk dimiliki oleh semua kaum muslimin. Dan sungguh merugi orang yang tak memiliki buku ini.


 
Berat : 1650 gram

Harga: Rp.150.000

Beginilah Kepribadian Seorang MUSLIM!

Penulis: Syaikh Ali Hasan al-Halabi
Penerbit: Darul Ilmi
Beginilah Kepribadian Seorang MUSLIM!Detail Produk
Seorang pribadi muslim yang sejati, selalu menjadikan Al-Qur'an & As-Sunnah sebagai pedoman hidupnya, di manapun ia berada hatinya selalu tertaut dengan masjid sebagai tempat ibadahnya...

Buku ini berisi 40 hadits shahih (atau hasan( dari sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Saya (penulis) mengumpulkannya sebagai peringatan untuk diri pribadi dan untuk saudara-saudara seiman.

Buku ini mengandung tarbiyah jiwa, pensucian hati, dan pembersihan akhlaq. Penaku ini tidak lain untuk menuliskan perkataan-perkataan sederhana guna menjelaskan hal-hal yang kurang dipahami dan menerangkan makna yang dimaksud, dengan tetap memperhatikan hubungan antara hadits-hadits tersebut dengan bab-babnya sambil memberikan komentar singkat tentang hadits-hadits tersebut.

Bukan rahasia bagi manusi, bahwa agama Islam yang mulia telah memberikan perhatian yang begitu besar di dalam banyak nash-nashnya, baik nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah untuk membangun kepribadian seorang muslim, serta mengarahkannya dengan arahan yang sangat mendasar yang lahir dari intisari ajaran-ajaran Islam, juga dari pokok hukum-hukum dan syariat-syariatnya.

Kami mengajak, agar pribadi kita selalu diselimuti indahnya Tuntunan Ilahi. Agar dunia yang pekat dan perih ini terasa sejuk nan harum disetiap letih dan lelahnya langkah kaki.

Semoga Allah menutup nafas kita, saat pribadi indah mempesona itu masih melekat di jiwa. Amin...

 
Berat : 150 gram

Harga: Rp.25.000

Panduan Lengkap Ibadah Seorang Muslim

Penyusun : Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza-iri
Penerbit: Pustaka Ibnu Umar
Panduan Lengkap Ibadah Seorang MuslimDetail Produk
Ukuran : 16 x 24
Ketebalan : 400 hal

Informasi Tambahan

Dengan bersyukur kepada Allah ‘Azza wa Jalla atas segala kemudahan dari-Nya, maka kami haturkan kehadapan para pembaca yang budiman, sebuah terjemahan dari karya besar dan berharga dari seorang guru besar di Universitas Madinah dan Masjid Nabawi, di kota Madinah, yakni Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza-iri rahimahullaah. Judul aslinya adalah: Minhaajul Muslim, Kitaabu ‘Aqaa-ida, wa Aadaabin, wa Akhlaaqin, wa Ibaadaatin, wa Mu’aamaalaatin. Adapun yang kami terjemahkan adalah Bab keempat, yang membahas tentang ibadah, meliputi; Thaharah, Adab-adab Buang Hajat, Wudhu’, Mandi, Tayammum, Mengusap Dua Khuff, Hukum Haid dan Nifas, Shalat, Hukum-hukum Berkaitan dengan Jenazah, Zakat, Puasa, Haji dan ‘Umrah, Ziarah ke Masjid Nabawi dan mengucapkan salam kepada beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam di Kuburnya, Udh-hiyyah dan ‘Aqiqah.

Beliau tidak mengangkat perbedaan pendapat yang ada. Sebaliknya beliau mencukupkan diri dengan hanya menyebutkan pendapat yang menurutnya kuat dengan ditopang oleh dalil yang akurat. Semoga bermanfaat bagi para pembaca.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, keluarga dan para Sahabatnya.

 
Berat : 600 gram

Harga: Rp.68.500

Aktualisasi Akhlak Muslim

Penulis : Ummu Ihsan & Abu Ihsan al-Atsari

Penerbit: Pustaka Imam Asy-Syafi'i

“Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Ta'ala semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." ( H.R. Al-Bukhari )
Aktualisasi Akhlak MuslimDetail Produk
Ketinggian iman seseorang tidak dapat diukur secara pasti, tetapi kemuliaan akhlak merupakan cerminannya. Semakin sempurna akhlak seseorang semakin tinggi pula keimanannya. Dan sebaliknya, semakin rendah akhlak, semakin rendah pula keimanan. Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam adalah sosok teladan yang menampilkan citra manusia berakhlak mulia dan berkeimanan sempurna. Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia dan menunjukkan jalan ke arahnya. Di manakah akhlak mulia dapat tumbuh subur dan berkembang menjadi sempurna?

Buku ini lengkap dan sederhana. Berbagai topik dibahas dengan bahasa yang mudah dicerna, diuraikan dengan dasar yang kuat dan dalil-dalil yang terjaga keshahihannya. Dilengkapi dengan pilar-pilar penyangga akhlak dan cara untuk meraih akhlak mulia. Tabiat manusia yang sejalan atau bertentangan dengan akhlak mulia serta apa solusinya pun menarik untuk disimak pemaparannya. Dan yang lebih menarik lagi, kita tidak hanya diharuskan berakhlak mulia kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Sang Pencipta dan kepada makhluk lain di sekitar kita.
 
Berat : 1.2 kg

Harga: Rp.100.000

MINHAJUL MUSLIM - Konsep Hidup Ideal dalam Islam

Penulis : Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi
Penerbit: Darul Haq

Deskripsi : xliv + 1196 hal. (HC)
Ukuran : 16 x 24.5 cm
MINHAJUL MUSLIM - Konsep Hidup Ideal dalam IslamDetail Produk
Kesempurnaan Islam tergambar dalam aturannya yang lengkap atas berbagai aspek kehidupan manusia tanpa melewatkan perkara yang kecil maupun yang besar. Pembahasan mengenai akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah dapat kita temukan aturannya di dalam agama Islam. Hanya saja sedikit sekali orang yang mampu menggali nilai-nilai tersebut secara langsung dari dua sumber utama hukum Islam; al-Qur`an dan Sunnah Rasul Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam.

Namun demikian, tidak banyak dari para ulama yang menuangkannya secara lengkap dalam tulisan-tulisan mereka. Sering kali sebuah buku menjelaskan Islam hanya sebatas pada satu aspek saja, misalnya hanya aspek akidah atau fikih atau yang lainnya. Di sisi lain kita dapati sebuah buku membahas suatu permasalahan dalam tulisan yang panjang lebar bahkan hingga berjilid-jilid. Memang tidak mudah untuk menemukan satu karya tulis yang memberikan gambaran tentang ajaran Islam secara utuh dan menyeluruh namun ringkas.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan satu dari sedikit karya tulis dalam bentuk ringkas yang menggambarkan ajaran Islam secara menyeluruh. Ditulis oleh seorang ulama besar yang tinggal di kota Madinah Saudi Arabia yang hingga saat ini masih aktif memberikan kajian-kajian dan ceramah-ceramah ilmiah di Masjid Nabawi. Hampir seluruh aspek agama dijelaskan dalam buku ini dengan merujukkannya kepada al-Qur’an dan Hadits Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam.

Ditambah lagi, buku ini dikemas secara sistematis dengan gaya bahasa yang menarik dan mudah dipahami. Sehingga tidak heran jika buku ini telah dicetak berulang kali dalam edisi aslinya dan tersebar luas di banyak negara.

Oleh karena itu, tidak berlebihan apa yang dikatakan oleh penulis buku ini di dalam mukadimahnya pada cetakan pertama, bahwa buku ini merupakan panduan seorang muslim yang tidak layak jika tidak terdapat di dalam rumah setiap muslim.

Selamat membaca.
 
Berat : 1.5 kg

Harga: Rp.160.000

Ayo Belajar Membaca seri B

Seri Preschool

Bersama Diva

Vcd seri preschool "ayo belajar membaca" ini merupakan vcd lanjutan dari seri preschool "Menghafal Huruf Latin" yang dipersembahkan untuk anak dalam proses belajar membaca.

Diva dan Pupus akan mengajak putra putri anda untuk mengeja kata-kata dengan cepat. Mereka akan menjadikan proses belajar membaca anak menjadi lebih mudah dan menyenangkan.


5-belajar membaca huruf vokal dan huruf konsonan M-m, N-n, P0p

6-belajar membaca huruf vokal dan huruf konsonan Q-q, R-r, S-s

7-belajar membaca huruf vokal dan huruf konsonan T-t, V-v, W-w

8-belajar membaca huruf vokal dan huruf konsonan X-x, Y-y, Z-z

Berikan dan hadirkan tontonan yang terbaik kepada buah hati anda. Bantu buah hati anda untuk melihat jendela dunia yang gemilang

 
Berat : 75 gram

Harga: Rp.30.000

Menghafal Huruf Latin vol.2

Bersama Diva

Dunia anak adalah dunia yang penuh warna, imajinasi dan keceriaan. Bersihnya hati dan pikiran akan membantu mereka dalam mempercepat proses belajar.
Pengembangan konsep belajar sambil bermain akan membantu perkembangan otak dan daya imajinasi anak.

Diva dan Pupus akan mengajak putra-putri anda untuk mengenal "Huruf Latin" dengan cepat.
Dilengkapi dengan nyanyian dan tarian serta tingkah laku mereka yag lucu dan meggemaskan, menjadikan proses belajar dan menghafal huruf latin lebih mudah dan menyenangkan.

Berikan dan hadirkan tontonan yang terbaik kepada buah hati anda.
Bantu buah hati anda untuk melihat jendela dunia yang gemilang.
 
Berat : 75 gram

Harga: Rp.30.000

Mengenal Waktu

Seri Preschool

Bersama Diva

Seri preschool "MENGENAL WAKTU bersama Diva" merupakan seri pendidikan yang dirancang khusus bagi anak-anak usia pra sekolah dalam proses belajar mengenal bentuk-bentuk dasar dan juga macam macam warna.

Diva dan pupus akan mengajak putra-putri anda untuk mengetahui dan juga mengenal:

- Jam di pagi, siang, dan malam hari
- Nama-nama hari dalam satu minggu
- Nama-nama bulan dalam satu tahun


Penyampaian materi dibuat secara ringan dan menyenangkan sambil bermain dan menyanyi sehingga mudah diikuti anak-anak

Berikan dan hadirkan tontonan yang terbaik serta mendidik untuk putra-putri anda. Bantu buah hati anda untuk melihat jendela dunia yang gemilang.
 
Berat : 100 gram

Harga: Rp.30.000

Mengenal Bentuk dan Warna

Seri Preschool

Bersama Diva

Seri preschool "MENGENAL BENTUK & WARNA bersama Diva" merupakan seri pendidikan yang dirancang khusus bagi anak-anak usia pra sekolah dalam proses belajar mengenal bentuk-bentuk dasar dan juga macam macam warna.

Diva dan pupus akan mengajak putra-putri anda untuk mengetahui bentuk-bentuk benda dan macam macam warna hewan atau benda yang mereka temui sambil bermain dan belajar. Diva dan pupus juga akan mengajak bermain mencampur warna dasar merah, kuning dan biru untuk mendapatkan banyak warna.

Penyampaian materi dibuaT secara ringan dan menyenangkan sambil bermain dan menyanyi sehingga mudah diikuti anak-anak

Berikan dan hadirkan tontonan yang terbaik serta mendidik untuk putra-putri anda. Bantu buah hati anda untuk melihat jendela dunia yang gemilang.
 
Berat : 100 gram

Harga: Rp.30.000

Aku Cinta Indonesia

Seri Preschool

Ayo Menyanyi Lagu Nasional Bersama Diva

VCD seri preschool "Aku Cinta Indonesia (ayo menyanyi lagu nasional) bersama diva" , akan mengenalkan lagu wajib nasional indonesia kepada putra putri anda. Di setiap klip lagu dilengkapi dengan teks lagu yang akan memudahkan anak anak untuk bernyanyi bersama.
Lagu-lagu wajib nasional yang akan dikenalkan Diva dan Pupus antara lain :

- Indonesia Raya
- Halo Halo Bandung
- Dari Sabang Sampai Merdeka
- Hari Merdeka
- Satu Nusa Satu Bangsa
- Garuda Pancasila
- Berkibarlah Benderaku
- Maju Tak Gentar
- Bangun Pemuda Pemudi
- Bendera Merah Putih


(Karaoke)

- Indonesia Raya
- Halo Halo Bandung
- Dari Sabang Sampai Merdeka
- Hari Merdeka
- Satu Nusa Satu Bangsa
- Garuda Pancasila
- Berkibarlah Benderaku
- Maju Tak Gentar
- Bangun Pemuda Pemudi
- Bendera Merah Putih
 
Berat : 100 gram

Harga: Rp.30.000

Menghafal Huruf Hijaiyyah 1

Seri Preschool

Bersama Diva

Dunia anak adalah dunia yang penuh warna, imajinasi dan keceriaan. Bersihnya hati dan pikiran akan membantu mereka dalam mempercepat proses belajar.
Pengembangan konsep belajar sambil bermain akan membantu perkembangan otak dan daya imajinasi anak.


Diva dan Pupus akan mengajak putra-putri anda untuk mengenal "Huruf Hijaiyyah" dengan cepat.
Dilengkapi dengan musik dan nyanyian menjadikan proses belajar dan menghafal huruf hijaiyyah lebih mudah dan menyenangkan.

Berikan dan hadirkan tontonan yang terbaik kepada buah hati anda.
Bantu buah hati anda untuk melihat jendela dunia yang gemilang.
 
Berat : 100 gram

Harga: Rp.30.000

Menghafal Huruf Hijaiyyah 2

Seri Preschool

Bersama Diva

Dunia anak adalah dunia yang penuh warna, imajinasi dan keceriaan. Bersihnya hati dan pikiran akan membantu mereka dalam mempercepat proses belajar.
Pengembangan konsep belajar sambil bermain akan membantu perkembangan otak dan daya imajinasi anak.


Diva dan Pupus akan mengajak putra-putri anda untuk mengenal "Huruf Hijaiyyah" dengan cepat.
Dilengkapi dengan musik dan nyanyian menjadikan proses belajar dan menghafal huruf hijaiyyah lebih mudah dan menyenangkan.

Berikan dan hadirkan tontonan yang terbaik kepada buah hati anda.
Bantu buah hati anda untuk melihat jendela dunia yang gemilang.
 
Berat : 100 gram

Harga: Rp.30.000

Belajar Fiqih Anak

Seri Preschool

Bersama Diva

Dunia anak adalah dunia yang penuh warna, imajinasi dan keceriaan. Bersihnya hati dan pikiran akan membantu mereka dalam mempercepat proses belajar.
Pengembangan konsep belajar sambil bermain akan membantu perkembangan otak dan daya imajinasi anak.

Diva dan Pupus akan mengajak putra-putri Anda untuk belajar fiqih anak bersama bu guru dan teman-temannya


Diva dan Pupus akan mengenalkan:

- Rukun Islam
- Thoharoh atau Bersuci
- Wudhu dan Tayamum
- Belajar Sholat

 
Berat : 100 gram

Harga: Rp.30.000

Ayo Belajar Berdo'a

Seri Preschool

Bersama Diva

Dunia anak adalah dunia yang penuh warna, imajinasi dan keceriaan. Bersihnya hati dan pikiran akan membantu mereka dalam mempercepat proses belajar.
Pengembangan konsep belajar sambil bermain akan membantu perkembangan otak dan daya imajinasi anak.


Diva dan Pupus akan mengajak putra-putri anda untuk mengenalkan do'a sehari hari dengan cepat.

Diva dan pupus akan mengenalkan :
- do'a sebelum dan bangun tidur
- do'a masuk dan keluar kamar mandi
- do'a sebelum dan setelah makan
- do'a sebelum belajar
- do'a masuk dan keluar rumah
- do'a untuk orang tua

 
Berat : 100 gram

Harga: Rp.30.000

Si Juara Lari

Seri Pendidikan Karakter

Bersama Diva

Dunia anak adalah dunia yang penuh warna, imajinasi dan keceriaan. Pengembangan konsep belajar sambil bermain akan membantu perkembangan otak dan daya imajinasi anak.

Diva dan Pupus akan mengajak putra-putri anda untuk mendengarkan cerita yang sangat menarik, dan mengandung pendidikan karakter yang baik untuk anak.

Pendidikan karakter dalam cerita :

1. Si Juara Lari : Siapapun yang tekun, ulet serta bedoa pasti akan berhasil, dan siapapun yang sombong pasti akan kalah.

2. Sang Juara Yang Disayang : Jika kita nakal dan sombong, kita akan dijauhi oleh teman.

3. Ternyata Semua Anak Pintar : Semua anak bisa menjadi anak pintar dan hebat dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya.
 
Berat : 100 gram

Harga: Rp.30.000

Tiga Kata Ajaib

Seri Pendidikan Karakter

Bersama Diva

Dunia anak adalah dunia yang penuh warna, imajinasi dan keceriaan. Pengembangan konsep belajar sambil bermain akan membantu perkembangan otak dan daya imajinasi anak.

Diva dan Pupus akan mengajak putra-putri anda untuk mendengarkan cerita yang sangat menarik, dan mengandung pendidikan karakter yang baik untuk anak.

Pendidikan karakter dalam cerita :

1. Mumu Ikan Mujahir Kecil : kita tidak boleh rendah diri atau malu karena tubuh kita, kita harus percaya diri.

2. Kebaikan Yang Terlupakan : kita harus mengingat kebaikan teman kita, kita tidak boleh melupakannya.

3. Tiga Jata Ajaib : Dengan mengucapkan kata “permisi” , “maaf”, dan juga “terima kasih” setiap hari, kebaikan akan datang kepada kita.
 
Berat : 100 gram

Harga: Rp.30.000

Cerita Ibuku

Seri Pendidikan Karakter

Bersama Diva

Dunia anak adalah dunia yang penuh warna, imajinasi dan keceriaan. Pengembangan konsep belajar sambil bermain akan membantu perkembangan otak dan daya imajinasi anak.

Diva dan Pupus akan mengajak putra-putri anda untuk mendengarkan cerita ibu yang sangat menarik, dan mengandung pendidikan karakter yang baik untuk anak.

Pendidikan karakter dalam cerita :

1. Kisah Pangeran Budiman : Jika kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain akan baik kepada kita

2. Kisah Pak Doblang : Orang yang pelit atau kikir, pasti akan merugi, sebaliknya orang yang suka berbagi, maka akan mendapatkan banyak balasan yang baik

3. Si Pusi dan Si Belang : Kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki,
 
Berat : 100 gram

Harga: Rp.30.000

Nama Satwa

VCD Seri Pendidikan Awal

"ku tahu NAMA SATWA bersama ella & ello"

Seri pendidikan awal "ku tahu NAMA SATWA bersama ella & ello" merupakan seri pendidikan yang dirancang khusus bagi anak-anak usia balita.

Bersama ella, ello dan juga kiko si burung pintar, putra putri anda akan di kenalkan bermacam macam nama binatang yang hidup di darat.

Penyampaian materi yang menarik dengan animasi 2D ( kartun ) yang bergerak serta warna yang indah akan memudahkan kita dalam mengenalkan nama nama hewan kepada buah hati kita.
VCD ini berdurasi 36 menit dan berisi 4 segmen dalam penyampaian materi nama nama binatang

Nama nama binatang darat yang akan dikenalkan antara lain :

- jerapah, gajah, harimau
- singa, monyet, burung
- domba, sapi, kuda
- kucing, kelinci, anjing

Berikan dan hadirkan yang terbaik serta mendidik untuk putra-putri anda.
Bantu mereka untuk mendapatkan media belajar dan hiburan yang menyenangkan. 
Berat : 100 gram

Harga: Rp.30.000

Nama Buah

VCD Seri Pendidikan Awal

"ku tahu NAMA BUAH bersama ella & ello"

Seri pendidikan awal "ku tahu NAMA BUAH bersama ella & ello" merupakan seri pendidikan yang dirancang khusus bagi anak-anak usia balita.

Bersama ella, ello dan juga kiko si burung pintar, putra putri anda akan di kenalkan bermacam macam nama buah.

Penyampaian materi yang menarik dengan animasi 2D ( kartun ) yang bergerak serta warna yang indah akan memudahkan kita dalam mengenalkan nama nama buah kepada buah hati kita.

VCD ini berisi 4 segmen dalam penyampaian materi nama buah.

Nama-nama buah yang akan dikenalkan antara lain:

- pisang, rambutan, mangga
- anggur, stoberi, jambu air
- semangka, jeruk, belimbing
- durian, nanas, salak

Berikan dan hadirkan yang terbaik serta mendidik untuk putra-putri anda.
Bantu mereka untuk mendapatkan media belajar dan hiburan yang menyenangkan.
 
Berat : 100 gram

Harga: Rp.30.000

Nama Kendaraan

VCD Seri Pendidikan Awal

"ku tahu NAMA KENDARAAN bersama ella & ello"

Seri pendidikan awal "ku tahu NAMA KENDARAAN bersama ella & ello" merupakan seri pendidikan yang dirancang khusus bagi anak-anak usia balita.

Bersama ella, ello dan juga kiko si burung pintar, putra putri anda akan di kenalkan bermacam macam nama kendaraan darat, air dan juga udara..

Penyampaian materi yang menarik dengan animasi 2D ( kartun ) yang bergerak serta warna yang indah akan memudahkan kita dalam mengenalkan nama nama hewan kepada buah hati kita.

VCD ini berisi 4 segmen dalam penyampaian materi nama nama kendaraan.

Nama-nama kendaraan yang akan dikenalkan antara lain:

- sepeda motor, mobil, kereta api
- perahu layar, kapal laut, rakit
- balon udara, helikopter, pesawat terbang
- becak, delman, sepeda


Berikan dan hadirkan yang terbaik serta mendidik untuk putra-putri anda.
Bantu mereka untuk mendapatkan media belajar dan hiburan yang menyenangkan.
 
Berat : 100 gram

Harga: Rp.30.000

isi Rumahku

VCD Seri Pendidikan Awal

"ku tahu ISI RUMAHKU bersama ella & ello"

Seri pendidikan awal "ku tahu ISI RUMAHKU bersama ella & ello" merupakan seri pendidikan yang dirancang khusus bagi anak-anak usia balita.

Bersama ella, ello dan juga kiko si burung pintar, putra putri anda akan di kenalkan bermacam macam nama binatang yang hidup di darat.

Penyampaian materi yang menarik dengan animasi 2D ( kartun ) yang bergerak serta warna yang indah akan memudahkan kita dalam mengenalkan nama nama hewan kepada buah hati kita.

VCD ini berisi 4 segmen dalam penyampaian materi nama nama benda yang ada di rumah

Nama-nama benda yang akan dikenalkan antara lain:

- meja, kursi, lemari
- kasur, bantal, selimut
- cermin, foto, lampu hias
- televisi, kulkas, radio


Berikan dan hadirkan yang terbaik serta mendidik untuk putra-putri anda.
Bantu mereka untuk mendapatkan media belajar dan hiburan yang menyenangkan.

 
Berat : 100 gram

Harga: Rp.30.000

Dunia Air

VCD Seri Pendidikan Awal

"ku tahu DUNIA AIR bersama ella & ello"

Seri pendidikan awal "ku tahu DUNIA AIR bersama ella & ello" merupakan seri pendidikan yang dirancang khusus bagi anak-anak usia balita.

Bersama ella, ello dan juga kiko si burung pintar, putra putri anda akan di kenalkan bermacam macam nama binatang yang hidup di air.

Penyampaian materi yang menarik dengan animasi 2D ( kartun ) yang bergerak serta warna yang indah akan memudahkan kita dalam mengenalkan nama nama hewan kepada buah hati kita.

VCD ini berisi 4 segmen dalam penyampaian materi nama-nama binatang air.

Nama-nama binatang air yang akan dikenalkan antara lain:

- katak, berang-berang, buaya
- kepiting, kura-kura, kuda nil
- ikan, bintang laut, kuda laut
- lumba-lumba, hiu, paus


Berikan dan hadirkan yang terbaik serta mendidik untuk putra-putri anda.
Bantu mereka untuk mendapatkan media belajar dan hiburan yang menyenangkan.

 
Berat : 100 gram

Harga: Rp.30.000

Makanan dan Minumanku

VCD Seri Pendidikan Awal

"ku tahu MAKANAN DAN MINUMANKU bersama ella & ello"

Seri pendidikan awal "ku tahu MAKANAN DAN MINUMANKU bersama ella & ello" merupakan seri pendidikan yang dirancang khusus bagi anak-anak usia balita.

Bersama ella, ello dan juga kiko si burung pintar, putra putri anda akan di kenalkan bermacam macam makanan dan minuman yang biasa dikonsumsi setiap hari.

Penyampaian materi yang menarik dengan animasi 2D ( kartun ) yang bergerak serta warna yang indah akan memudahkan kita dalam mengenalkan nama nama Makanan dan Minuman kepada buah hati kita.

VCD ini berisi 4 segmen dalam penyampaian materi nama-nama makanan dan minuman.

Nama-nama makanan dan minuman yang akan dikenalkan antara lain:

- nasi, bubur, roti
- telur goreng, tahu tempe, daging
- bayam, wortel, kentang
- air putih, susu, jus


Berikan dan hadirkan yang terbaik serta mendidik untuk putra-putri anda.
Bantu mereka untuk mendapatkan media belajar dan hiburan yang menyenangkan.
 
Berat : 100 gram

Harga: Rp.30.000

Apa Yang Ku Pakai

VCD Seri Pendidikan Awal

"ku tahu APA YANG KU PAKAI bersama ella & ello"

Seri pendidikan awal "ku tahu APA YANG KU PAKAI bersama ella & ello" merupakan seri pendidikan yang dirancang khusus bagi anak-anak usia balita.

Bersama ella, ello dan juga kiko si burung pintar, putra putri anda akan di kenalkan bermacam macam nama pakaian/ benda yang biasa dipakai.

Penyampaian materi yang menarik dengan animasi 2D ( kartun ) yang bergerak serta warna yang indah akan memudahkan kita dalam mengenalkan nama nama pakaian kepada buah hati kita.

VCD ini berisi 4 segmen dalam penyampaian materi nama-nama pakaian.

Nama-nama pakaian/benda yang dipakai yang akan dikenalkan antara lain:

- singlet, kaos, kerudung
- celana pendek, celana panjang, gaun
- topi, jaket, sarung tangan
- sandal, sepatu, kaos kaki


Berikan dan hadirkan yang terbaik serta mendidik untuk putra-putri anda.
Bantu mereka untuk mendapatkan media belajar dan hiburan yang menyenangkan.

 
Berat : 100 gram

Harga: Rp.30.000

Menghafal Huruf Latin 1

Seri Preschool

Bersama Diva

Dunia anak adalah dunia yang penuh warna, imajinasi dan keceriaan. Bersihnya hati dan pikiran akan membantu mereka dalam mempercepat proses belajar.
Pengembangan konsep belajar sambil bermain akan membantu perkembangan otak dan daya imajinasi anak.

Diva dan Pupus akan mengajak putra-putri anda untuk mengenal "Huruf Latin" dengan cepat.
Dilengkapi dengan nyanyian dan tarian serta tingkah laku mereka yag lucu dan meggemaskan, menjadikan proses belajar dan menghafal huruf latin lebih mudah dan menyenangkan.

Berikan dan hadirkan tontonan yang terbaik kepada buah hati anda.
Bantu buah hati anda untuk melihat jendela dunia yang gemilang.

Harga: Rp.30.000

Menghafal Angka Latin

Seri Preschool

Bersama Diva

Dunia anak adalah dunia yang penuh warna, imajinasi dan keceriaan. Bersihnya hati dan pikiran akan membantu mereka dalam mempercepat proses belajar.
Pengembangan konsep belajar sambil bermain akan membantu perkembangan otak dan daya imajinasi anak.


Diva dan Pupus akan mengajak putra-putri anda untuk mengenal "ANGKA LATIN" dengan cepat.
Dilengkapi dengan musik dan nyanyian menjadikan proses belajar dan menghafal huruf hijaiyyah lebih mudah dan menyenangkan.

Berikan dan hadirkan tontonan yang terbaik kepada buah hati anda.
Bantu buah hati anda untuk melihat jendela dunia yang gemilang.
 
Berat : 100 gram

Harga: Rp.30.000